tmcp
tmcp
tmcp

005期平特精选:02,17,48,06,31,40,11,33,24,27,32 中3个

006期平特精选:01,10,32,06,25,45,33,44,23,36,15 中2个

007期平特精选:02,17,45,13,26,41,22,44,30,38,49 中4个

008期平特精选:02,36,40,07,15,32,22,44,25,29,11 中0个

009期平特精选:02,28,42,16,35,44,11,33,13,26,31 中?个

近100期 30 拖牌号码冷热统计
排序热号拖牌次数占比
1 23 6 31.6%
2 17 5 26.3%
3 38 5 26.3%
4 46 5 26.3%
5 24 5 26.3%
6 25 5 26.3%
7 35 5 26.3%
8 42 5 26.3%
9 7 4 21.1%
10 18 4 21.1%
11 44 4 21.1%
12 22 4 21.1%
13 29 4 21.1%
14 31 4 21.1%
15 37 4 21.1%
16 6 3 15.8%
17 34 3 15.8%
18 36 3 15.8%
19 1 3 15.8%
20 27 3 15.8%
21 28 3 15.8%
22 39 3 15.8%
23 47 2 10.5%
24 8 2 10.5%
25 12 2 10.5%
26 2 2 10.5%
27 4 2 10.5%
28 5 2 10.5%
29 15 2 10.5%
30 19 2 10.5%
31 20 2 10.5%
32 32 2 10.5%
33 33 2 10.5%
34 40 2 10.5%
35 45 2 10.5%
36 48 2 10.5%
37 49 2 10.5%
38 16 1 5.3%
39 9 1 5.3%
40 10 1 5.3%
41 11 1 5.3%
42 14 1 5.3%
43 21 1 5.3%
44 26 1 5.3%
45 30 1 5.3%
46 41 1 5.3%
47 43 1 5.3%
48 13 1 5.3%
49 3 0 0%
什么是30拖牌号码?即在一定的开奖期数内这一期开奖号码包含有30,下一期开出的其它号码出现次数的统计,如:在近100期内,上一期开奖号码出现30时,下一期开出号码23出现次数最多,共有出现6次;号码3出现次数第最少,共出现0次;
近100期开“30”的下期号码统计(← 滑动 →)
正在加载中...